Контакты работодателя

чтобы увидеть все контакты

Чтобы не потерять эту вакансию добавьте ее в избранное

Адрес работы: 15, Azhibek Baatyr St., Bishkek

Director of programs/программалардын директору/директор программ

Работодатель: Mercy Corps International Branch in KR (0 вакансий)

15, Azhybek Baatyr St., Bishkek

Похожие вакансии

Mercy Corps is pleased to announce a vacancy for the position of the Mercy Corps Kyrgyzstan Director of Programs

Мерсико Кыргызстандагы Мерсико программаларынын Директорунун бош орунуна конкурс жарыялайт

Мерсико объявляет вакансию на позицию Директора программ Мерсико Кыргызстан.

DIRECTOR OF PROGRAMS

The Director of Programs will work closely with the Country Director (CD) and the program teams to lead new program development and strategy, and ensure effective program coordination and technical support, monitoring, quality assurance and accountability in close collaboration with the operations, finance and internal control and Evaluation & Communication teams. S/he will help represent the Mercy Corps program to donors, major stakeholders, relevant government authorities and program partners such as other NGOs.

ПРОГРАММАЛАРДЫН ДИРЕКТОРУ

Программалардын директору Мерсиконун өлкөдөгү директору жана программалык командалар менен тыгыз жаңы программаларды жана стратегияларды иштеп чыгууну башкарууда, ошондой эле, операциондук бөлүм, финансы жана ички көзөмөлдөө бөлүмү, баалоо жана байланыштар боюнча бөлүм менен кошо программаларды эффективдүү координациялоо, техникалык колдоо, мониторинг, сапатты жана баш ийүүчүлүктү камсыз кылуу жаатында иш алып барат. Ал Мерсикону донорлорго, негизги кызыкдар тараптарга, тиешелүү мамлекеттик уюмдарга жана башка өкмөттүк эмес уюмдар сыяктуу программалык өнөктөштөргө таанытып көрсөтөт.

ДИРЕКТОР ПРОГРАММ

Директор программ будет работать в тесном контакте с Директором Мерсико в Кыргызстане и программными командами, направляя разработку новых программ и стратегий в целях обеспечения эффективной координации программ и технической поддержки, мониторинга, обеспечения качества и отчетности в тесном сотрудничестве с операционным отделом, финансовым отделом и сотрудниками отделов внутреннего контроля и мониторинга и оценки. Он/она поможет представлять программу Мерсико донорам, основным заинтересованным сторонам, соответствующим государственным органам и партнерам программы, таким как неправительственные организации.

Требования:

Knowledge and Experience:

· Masters’ degree or equivalent;
· At least 7-10 years of experience in program management with international organizations and grant programs;
· Knowledge in key areas of management such as setting and implementing strategies, marketing, fundraising, planning strategically, and monitoring and evaluating outcomes;
· Demonstrated success in developing and evaluating program models, and selecting and successfully operationalizing innovative programs;
· Deep understanding of human resources, employee performance improvement plans, and corrective action policies;
· Demonstrated results in managing complex systems and proven experience negotiating agreements;
· Excellent verbal, written and interpersonal communication skills with exceptional attention to detail;
· Knowledge and skills in proposal writing;
· Excellent report writing skills;
· Fluency in English;
Desired:
· Good understanding of M&E systems; candidate must be willing to travel and work throughout Kyrgyzstan; knowledge of Kyrgyz and Russian languages.

Квалификациялык талаптар:
· Магистр же ага эквиваленттүү илим даражасына ээ;
· Гранттык программалар жана эл аралык уюмдар менен программаларды башкаруу жаатында кеминде 7-10 жылдык иштөө тажрыйбасы;
·Стратегияны иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, маркетинг, акча каражаттарын тартуу, стратегиялык пландоо, мониторинг жүргүзүү жана натыйжаларды баалоо сыяктуу башкаруунун өзөгүн түзгөн тармактардагы билими;
· Программалардын моделдерин иштеп чыгуу жана аларды баалоо, тандоодогу көрсөтүлгөн ийгиликтер жана инновациялык программаларды ийгиликтүү ишке киргизүү тажрыйбасы;
· Адам ресурстары, кызматкерлердин эмгек өндүрүмдүүлүгүн өстүрүү пландары жана өзгөртүү киргизүүчү иш-аракеттер саясаты тууралуу терең түшүнүктөр;
· Комплекстүү системаларды башкаруудагы көрсөтүлгөн натыйжалар жана сүйлөшүүлөр натыйжасында келишимдерге жетишүү туурасында тастыкталган тажрыйба;
·Мыкты деңгээлдеги, майдасына чейин эске алган, оозеки, жазуу түрүндөгү жана киши аралык сүйлөшүү жүргүзүү тажрыйбасы;
·Проекттик сунуштарды жазуудагы билимдер жана жөндөмдөр
· Отчетторду жазуудагы мыкты жөндөмдөр;
· Англис тилин эркин билүү;
Артыкчылыктар берилет:
· Мониторинг жана баалоо жүргүзүү системаларын жакшы түшүнгөндөргө; талапкер Кыргызстан аймагы боюнча иш сапарларына чыгууга даяр болуусу керек; кыргыз жана орус тилин билгендерге.

Требуемые знания и опыт:
· Степень магистра или эквивалентная степень.
· Опыт работы в области управления программами не менее 7-10 лет в международных организациях и грантовых программах.
· Знания в ключевых областях управления, таких как разработка и реализация стратегий, маркетинг, привлечение средств, стратегическое планирование, мониторинг и оценка результатов.
· Продемонстрированный успех в разработке и оценке программных моделей, выбор и успешная реализация инновационных программ.
· Глубокое понимание человеческих ресурсов, планов по повышению эффективности сотрудников, и политики корректирующих действий.
· Продемонстрированные результаты в управлении сложными системами и доказанный опыт в ведении переговоров по соглашениям.
·Отличные устные и письменные навыки общения с исключительным вниманием к деталям.
· Знания и навыки в написании проектных заявок.
· Отличные навыки отчетности; честность.
· Отличное владение английским языком.
Предпочтительно:
· Хорошее понимание систем мониторинга и оценки; кандидат должен быть готов к частым поездкам по Кыргызстану; владение русским и киргизским языками.

Обязанности:

Essential Job Responsibilities:

· Provide leadership in all aspects of program coordination to ensure consistent quality, including the incorporation of cross-cutting themes, monitoring, lessons learned and best practices;

· Develop and implement strategies that will maximize synergies among program areas;

· Work with Program Managers to monitor adherence to grant agreements, Mercy Corps policies and procedures and relevant external rules and regulations;

· Successfully lead and manage by motivating employees; provide team members with information, tools and other resources to improve performance and reach objectives;

· Ensure that all implemented activities are relevant to the mission and vision of the organization;

· Engage the external community so as to build and maintain essential relationships; support and connect with the population targeted by MC; be the public face of MC;

· Identify fundraising strategies that benefit and complement the MC’s vision of changes;

· Conduct field visits to project sites for monitoring, quality control and program staff mentoring and coaching

Негизги жумуш жоопкерчиликтери:

· Жогорку сапатты камсыз кылуу максатында программаларды координациялоонун бардык жааттарында башкарууну камсыз кылуу, анын ичинде: тектеш суроолорду, мониторингди, сабак болчу тажрыйбаларды камтуу;

· Программалык аймактар арасында максималдуу өз-ара аракеттешүүгө өбөк болуучу стратегияларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

· Программалардын башкаруучулары менен кошо гранттык келишимдердин, Мерсиконун саясаттарынын жана процедураларынын жана тиешелүү тышкы нормалар менен эрежелердин сакталышын көзөмөлдөө;

· Кызматкерлерди кубаттоо аркылуу ийгиликтүү баштоо жана башкаруу; персоналдын милдеттерин максималдуу потенциал менен аткаруусун камсыз кылуу максатында ресурстарды бөлүштүрүү;

· Бардык ишке ашырылуучу иш-чаралардын уюмдун миссиясына жана көз карашына дал келүүсүн камсыз кылуу;

· Маанилүү байланыштарды түзүү жана кармап калуу максатында тышкы коомчулуктарды тартуу; максат болгон калк – Мерсиконун бенефициарларына көмөк көрсөтүү жана байланышты кармап туруу; Мерсикону эл алдында көрсөтүп-таанытуучу адам болуу;

· Мерсиконун миссиясы менен көз карашына дал келүүчү жана пайда келтирүүчү каражаттарды тартуу стратегиясын аныктоо;

· Мониторинг, сапатты текшерүү, программанын кызматкерлерине үлгү көрсөтүү жана кеңеш берүү максаттарында долбоордун ишке ашырылуусун чыгып жайынан көрүү.

Основные должностные обязанности:

· Обеспечение руководства во всех аспектах координации программ для обеспечения высокого качества смежной работы программ, включая мониторинг, изучение опыта и наилучших практик.

· Разработка и реализация стратегий, способствующих максимальному взаимодействию между программными областями.

· Работа с руководителями программ в целях соблюдения грантовых соглашений, политик и процедур Мерсико и соответствующих внешних норм и правил.

· Успешно руководить и управлять путем мотивирования сотрудников; распределять ресурсы и запасы в целях обеспечения выполнения персоналом обязанностей с максимальным потенциалом.

· Обеспечивать соответствие всех осуществляемых мероприятий миссии и видению организации.

· Вовлекать внешние сообщества для создания и поддержания важных отношений; оказывать поддержку и поддерживать связи с целевым населением – бенефициарами Мерсико; быть публичным лицом Мерсико.

· Определять стратегию привлечения средств, которые приносят пользу и служат делу миссии и видению Мерсико.

· Выезжать на места реализации проекта с целью мониторинга, контроля качества и наставничества и консультирования персонала программы

Условия работы:

International experts in the relevant area are encouraged to apply.

Deadline: all interested candidates must submit a CV and two recommendation letters with indication of position no later than by November 15, 2016 at the address: 15, Azhibek Baatyr St., Bishkek, or e-mail: ishaiymkulova@mercycorps.org. Please no telephone inquiries.

Чет элдик адистер да арыз берүү үчүн чакырылат

Тапшыруу мөөнөтү: кызыкдар болгон талапкерлер резюмесин жана 2 сунуштоочу катты каалаган позицияны көрсөтүү менен, Бишкек шаары, Ажыбек Баатыр көчөсү, 15-үй дарегине, же болбосо ishaiymkulova@mercycorps.org электрондук дарегине 2016-жылдын 15-ноябрынан кеч эмес жеткирүүсү керек. Маалыматтар телефон аркылуу берилбейт.

Иностранные специалисты также призываются к подаче заявлений.

Срок подачи: заинтересованные кандидаты должны представить резюме и 2 рекомендательных письма с указанием позиции не позднее 15 ноября 2016 года по адресу: г. Бишкек, ул. Ажыбек Баатыра, 15 или на адрес электронной почты: ishaiymkulova@mercycorps.org. Справки по телефону не предоставляются.
в избранное
Поиск работы №1 в Бишкеке
и Кыргызстане
RU | KG

Ищу работу
Ищу персонал
    Регистрация соискателя

    Нажимая на кнопку «Регистрация» вы принимаете условия пользовательского соглашения, представленного по этой ссылке.